str-Astr-B

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do pobrania

 

Regulamin programu lojalnościowego.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki nowego programu lojalnościowego Restauracji Cardamon, zwanego
   w dalszej części Programem.
  2. Program organizowany jest przez Restaurację Cardamon z siedzibą w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Budowlanej 30 B. - w dalszej części zwanej Organizatorem.
  3. W programie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w dalszej części zwana Uczestnikiem.
  4. Program ma na celu przyznawanie świadczeń Uczestnikom programu określonych w niniejszym regulaminie.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w każdym momencie trwania Programu. Każda zmiana Regulaminu przez Organizatora zostanie umieszczona na stronie internetowej.
  6. www.restauracja-cardamon.pl Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie użycie karty jest jednoznaczne
   z jego akceptacją.
 2. Przystąpienie do Programu
  1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularzu Zgłoszeniowego, który dostępny jest
   w Restauracji. Wypełniony formularz powinien być czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i oddany pracownikowi Restauracji. Zaakceptowany zostanie tylko prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi polami jak również ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy akceptacji formularza w uzasadnionych przypadkach tj: brak podpisu, nieprawdziwe, niekompletne dane.
  2. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianach danych podanych
   w Formularzu
  3. Akceptacją treści Regulaminu jest złożony podpis na Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Program lojalnościowy Restauracji Cardamon
  1. Karta lojalnościowa Restauracji Cardamon wydawana jest bezpłatnie.
  2. Uczestnik Programu zbiera pieczątki Restauracji :
   - 1 pieczątka to jedna dokonana płatność rachunku na kwotę min. 50 zł ( tylko usługi gastronomiczne)
   3.b.1) - 5 pieczątek to zniżka w wysokości 25 zł na kolejny obiad
   3.b.2) - 10 pieczątek do darmowy kolejny obiad od Restauracji Cardamon o wartości do 50 zł.
  3. Po wykorzystaniu opcji z pkt. 3.b.1) lub 3.b.2) kartę uznaje się za wykorzystaną i należy ją zwrócić Organizatorowi celem wydania nowej karty.
  4. Program nie łączy się z promocjami, daniem dnia i obejmuje wyłącznie usługi gastronomiczne w pierwszej cenie ( bez obniżek), nie dotyczy napoi oraz napoi alkoholowych.
  5. Dodatkowym przywilejem uczestnictwa w Programie może być powiązane z prawem do udziału
   w specjalnych akcjach - promocjach , które przeznaczone są wyłącznie dla Uczestników, według wyboru przez Organizatora. Informacje dotyczące promocji przesyłane mogą być zarówno drogą pocztową jak również drogą elektroniczną, bądź też udzielane telefonicznie . Dane kontaktowe podane na Formularzu Zgłoszeniowym wykorzystywane z bazy danych prowadzonej przez restauracje Cardamon.
  6. Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o zmianach danych udostępnionych
   w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji o zmianach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub całkowity brak informacji o aktualnych akcjach promocyjnych, które przeznaczone są dla Uczestników Programu Lojalnościowego.
 4. Karta lojalnościowa Restauracji Cardamon
  1. Karta lojalnościowa ma charakter osobisty i nie powinna być użyczana osobom trzecim.
  2. Karta może być aktywowana tylko i wyłącznie w Restauracji poprzez dokonanie płatności ( zgodnie z pkt. 3.b) i otrzymanie pierwszej pieczątki.
  3. Pracownik Restauracji ma prawo odmówić honorowania niniejszej karty, jeżeli jest ona zniszczona, uszkodzona.
  4. Organizator może unieważnić kartę jeżeli jest ona użytkowana niezgodnie z Regulaminem
 5. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego
  1. Wyłączenie Uczestnika z Programu przez Organizatora może nastąpić w przypadku gdy:
   - Uczestnik anulował zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   - Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu
   - Uczestnik nie przestrzega Regulaminu
  2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja obowiązuje od chwili złożenia pisma Organizatorowi.
  3. Potwierdzenie rezygnacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 6. Zakończenie Programu Lojalnościowego
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdej chwili jego trwania.
  2. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji na stronie internetowej
   www.restauracja-cardamon.pl w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu.
 7. Dane osobowe
  1. Dane osobowe każdego z Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r .
   o ochronie danych osobowych.
  2. Wypełnienie i podpisanie Formularzu Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
  3. W celu sprawdzenia lub aktualizowania danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym należy skontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Odbiorcą danych osobowych jest tylko i wyłącznie Organizator Programu Lojalnościowego.
 8. Postanowienie końcowe
  1. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ewentualnych konsekwencji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w działaniu Programu.
  2. Akceptacja Regulaminu to podpis złożony na Formularzu Zgłoszeniowym.
  3. Regulamin dostępny na www.restauracja-cardamon.pl oraz w Restauracji Cardamon.